DOKUMENTY DO PODBRANIA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA, REGULAMIN KLUBU, REGULAMIN OPŁAT 2023/24

Prosimy o wydrukowanie wyżej wymienionych dokumentów, wypełnienie i podpisane dokumenty dostarczyć trenerowi lub trenerce.

RODO:

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Soul&Base” z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 124 lok 215, w Warszawie przetwarza następujący zakres Państwa (dotyczy także dzieci pozostających pod Państwa opieką) danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

– PESEL,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– obywatelstwo.

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia (deklaracji członkowskiej) lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej działalności Stowarzyszenia.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Soul&Base”,

ul. Powstańców Śląskich 124 lok 215,

01-466 Warszawa,

NIP: 521 364 53 52.

Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: sbszkolahh@gmail.com.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: sbszkolahh@gmail.com.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Stowarzyszenie „Soul&Base” polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych/rekreacyjnych.
Stowarzyszenie „Soul&Base” udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe. Dane osobowe są przechowywane na czas członkostwa w Stowarzyszeniu „Soul&Base” , a także zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa przez okres 5 lat.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku (wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć Stowarzyszenia „Soul&Base” ).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.